عبدالرضا ظهيري
عبدالرضا ظهيري

عبدالرضا ظهيري

دانشکده: مهندسی آب و خاک

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مهندسی آب

پست الكترونيكي: zahiri(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 21117
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان